Gustrida u uvali Likva

Gustrida (gustirna) u dubokoj uvali sa pješčanim dnom koja se službeno zove Livka ali je stivanjani zovu Likva, tradicijski je primjer pučke gradnje koji svjedoči o nekadašnjem životu na bezvodnom otoku kada su umjetna sakupljališta vode sa pripadajućim rezervoarima značila važan izvor pitke vode za životinje i ljude. Sakupljališta su se gradila čišćenjem od raslinja velike kose površine stijenja (pjoverom) u čijem bi se podnožju ozidao dublji nepropusni bazen (gustirna/ gustrida) koji bi akumulirao oborinsku vodu (kišnicu). Kod većih bazena kao što je ovaj u Likvi sa vanjske strane izgradilo bi se pojilište za stoku u koje bi se voda iz bazena kalala sićem (vadila kantom). Kako su gustride pomalo zapuštene u njima se naselila barska flora (šaš, rogoz i dr.) i fauna (žabe, vilini konjici i dr.) tako da su postale važna staništa barskih ekosustava i ako nisu neophodni za sakupljanje vode ne bi ih trebalo čistiti ni zatrpavati. Inače sve bračke prirodne lokve pod zaštitom su europske ekološke mreže NATURA 2000.

(skraćeno: Tradicijski primjer pučke gradnje koji svjedoči o nekadašnjem načinu života na otoku kada su umjetna sakupljališta vode (pjoveri) sa pripadajućim gustridama (gustirnama, bunarima) značila važan izvor pitke vode za životinje i ljude na ovom karakteristično bezvodnom otoku.)